Haberler

27.03.2017

 Kargo Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirmesi

Değerli Müşterilerimiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletișim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan “Posta Gönderilerine İlișkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar”a istinaden gönderi kabulünde uygulamak zorunda olduğumuz kurallara așağıda dikkatinizi çekmek isteriz.

1. Kargo Gönderilerinin Kabulü Așamasında Göndericilere Düșen Görevler Nelerdir?

  • Gönderiyi teslim eden veya teslim alan kișinin görevlilerimize, TC kimlik kartı veya TC nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi veya pasaport, temsilci ise yetki belgesi (yabancı uyruklular için pasaport, uluslararası geçerliliği olan muadili belge veya TC yetkili mercilerince verilmiș kimliği tespite yarayan belge) ibraz etmesi zorunludur.
  • Göndericinin bilgileri (gerçek kiși ise adı-soyadı, adresi, TC Kimlik numarası, telefon numarası; tüzel kiși ise tam ünvanı, Vergi Kimlik Numarası-VKN veya Merkez Sicil Kayıt Sistemi Numarası-MERSİS ile adresi ve telefon numarası) ve Gönderiyi teslim eden kișinin bilgileri(adı-soyadı, TC Kimlik numarası, adresi ve telefon numarası) ile Alıcının adı-soyadı/ünvanı ve açık adres bilgileri kayıt altına alınır.
  • Gönderinin içeriği kayıt altına alınır.
  • Bilgilerin verilmemesi halinde gönderi kabul edilmez.

2. Gönderilerin Kabulü Așamasında Güvenlik Kontrolü Nasıl Uygulanır?

  • Gönderiler, gönderici huzurunda kontrol edilerek kabul edilir. (Haberleșme gönderileri ve sözleșme kapsamında fatura veya irsaliyeli tașıttırılan gönderiler kural olarak kontrol edilmez, ancak bunlardan içerisinde yasak madde bulunduğundan șüphelenilen gönderiler de göndericiye açtırılarak kapsamı kontrol edildikten sonra kabul edilir.)
  • Göndericinin söz konusu kontrole razı olmaması halinde gönderi kabul edilmez.

3. Alıcıya Teslim Așamasında Hangi Bilgilerin Kaydı Zorunludur?

  • Gönderilerin alıcıya teslimi așamasında; teslim alanın görevlilerimize, TC kimlik kartı veya TC nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi veya pasaport, temsilci ise yetki belgesi (yabancı uyruklular için pasaport, uluslararası geçerliliği olan muadili belge veya TC yetkili mercilerince verilmiș kimliği tespite yarayan belge) ibraz etmesi zorunludur.Alıcının kimlik bilgilerini vermek istememesi durumunda gönderi teslim edilmez, göndericisine iade edilir.

İșlenen kișisel verilerin, gönderinin tarafları ve ilgilileri ile hizmet aldığımız tedarikçilerimiz/iș ortaklarımız, resmi merciler ve ilgili mevzuatta sayılan haller dıșında üçüncü șahıslara aktarılmayacağını hatırlatır; yasalar çerçevesinde uygulamak zorunda olduğumuz bu tedbirlerin uygulanması aşamasında göstereceğiniz anlayış ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla;

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.​​​